top of page

Politikalarımız

Bu sayfa Bella Kamp'ın politikalarını göstermektedir.

Kurallar çerçevesinde kalarak eğlenmek ve güzel vakit geçirmek için

okumanızı tavsiye ederiz.

Çocuk Hakları

Çocuk hakları, tüm dünyada çocukların sahip olduğu hakları tanımlayan ve çocukların sahip olduğu hakların korunmasına yönelik atılmış adımlardır. Her çocuk doğduğu andan itibaren eğitim, sağlık, yaşama, barınma, cinsel ya da psikolojik sömürüye karşı korunma gibi haklara sahiptir. Ayrıca çocuklar, yetişkinler ya da diğer çocuklar karşısında savunmasızdır. Bu nedenle çocuklara bazı hakların verilmesi ve bu hakların korunması, tüm çocuklar için oldukça önemlidir.

* Kendi kurumumuzda çocuk işçi çalıştırılmasına izin vermez ve çözüm ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz.

* Çocukların katıldıkları aktivitelerde ailelerin ve personellerimizin gözetiminin altında olduklarından emin oluruz.

* Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak adına aktiviteler düzenleriz.

* Çocuklar ile ilgili şüphe eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle kurum yönetimine bilgi verir, gerekli görülen durumlarda resmi kuruluşlardan yardım isteriz.

Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği

* Kurumumuz işleyişi toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısına göre düzenlenir.

* Kadınları tek bir kategori olarak algılamaz; çeşitliliği ve farklılıkları hesaba katar.

* Yaş, etnik köken, medeni hal, inanç, mezhep, bedensel yetenek ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılıkların karşısındadır.

* Tüm çalışmalarının engelliler dahil tüm kadınlar için erişilebilir olmasına dikkat eder.

* Yayınlarında ve dijital ortamdakiler dahil ürettiği tüm yazılı-sözlü-görüntülü içerikler toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık, kadın düşmanlığı ve nefret söylemi içeren, cinsiyetçi ve ırkçı dilden uzaktır.

* Çalışmalarında Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerini anayasal dayanak olarak kabul eder.

Satın Alma

* Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerine uyan hammadde tedarikçinin seçilmesi.

* Tedarikçilerden çevreyi gözetmelerinin, çevresel ayak izlerinin en aza indirmek ve atıklarını düzgün bir şekilde yönetmek için önlem almalarının, atık gömmekten mümkün olduğunca kaçınıp toprağı, havayı veya suyu isteyerek kirletmemelerinin talep edilmesi.

* Çalışanlarına güvenli bir çalışma ortamı sağlayan tedarikçilerin seçilerek tüm yönetmeliklere uymak zorunda olan fason imalatçılara ve yerinde hizmet sağlayıcılara odaklanılması.

* İş ahlakı yüksel, her türlü yolsuzluğu önleyen, adil rekabet eden ve başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı gösteren tedarikçilerin seçilmesi.

* ISO 9001, ISO 14001 gibi ISO standartlarına, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 ilkesine uyan tedarikçilerinin tercih edilmesi.

Enerji Verimliliği

Faaliyetlerimizin ana eksenine oturttuğumuz sürdürülebilir büyümenin, sürdürülebilir çevre ve enerji ilkelerini yaşattığımız sürece mümkün olduğunun bilincinde olan bir kurum olarak,

* Doğal kaynakları verimli kullanmak.

* Geri dönüşüm ve kazanımı arttırmak.

* Enerji verimliliği olan teknolojileri kullanmak.

* Enerji verimliliği sağlayan ürünleri kullanmak.

* Performansı yüksek tasarımları desteklemek.

* Çevre ve enerjiyle ilgili yasal ve diğer şartlara uymak.

* Çevre ve enerji performansımızı geliştirmek.

* Faaliyetlerimizin olumsuz çevre etkilerini azaltmak için gerekli tedbirleri almak.

* Belirlenen amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirmek.

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir kalkınma için başarılı bir işletmenin ve kurumsal sorumluluğun yakından ilişkili olduğuna inanmaktayız. Müşterilerin, ekip üyelerinin, çevrenin, yerel toplulukların ve tüm paydaşlarımızın faaliyetlerimizi anlamasını ve bundan bundan faydalanmasını sağlamak için işletmemizin her unsurunda kurumsal sürdürülebilirlik sağlamayı amaçlıyoruz.

* Enerji ve doğal kaynak kullanımını etkin yönetmek.

* Kullandığımız malzeme ve ürünlerin çevresel etkilerini en aza indirmek.

* Doğal ve kültürel mirası korumak.

* Din, mezhep, dil, ırk, renk, cinsiyet, medeni hal, siyasi düşünce, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayrım gözetmeksizin eşitlik sağlamak.

* Bölgemizin kalkınması ve toplum refah seviyesinin artması için projelere destek vermek.

* Sürdürülebilir kalkınma ile uyumlu şirketlerden satın alma gerçekleştirmek.

* Yerel halkın istihdamını arttırmak.

* Faaliyetlerimizle ilgili yasal sorumluluklara uymak.

Çevre Koruma ve Atık Yönetimi

Çevre ve atık yönetimi konusunda gerekli olan prosedürleri uygulamayı, koşulların sağlanmasını ve gerekli kaynakların temin edilmesini hedef ve ilke olarak benimsemekteyiz. Kurumumuz yerine getirdiği tüm faaliyetlerin çevrenin korunması açısından riskleri göz önünde bulundurarak kabul edilebilir seviyeye indirmeye gayret gösterir. Sürdürülebilir kaynak ve uyumu ile ekosistemlerin korunmasını içermektedir.

* Yatırım kararları alınırken çevresel kıstaslar dikkate alınır.

* Tüm faaliyetlerde çevreye olabilecek etkiler dikkate alınır. Çevreyi tehdit eden unsurlar belirlenir.

* Malzeme ve ekipman seçilirken çevreye olumsuz etkisi en az olacaklar tercih edilir.

* Çevre bilincini organizasyon kültürünün bir parçası olarak kabul eder.

bottom of page